Zabytki

Bytom jest mia­stem, któ­rego początki się­gają daleko w prze­szłość. Jako jedno z naj­star­szych  w Pol­sce posiada sze­reg cie­ka­wych zabyt­ków. Nie­które z nich prze­trwały do cza­sów dzi­siej­szych. Na uwagę zasłu­guje układ urba­ni­styczny mia­sta pocho­dzący z cza­sów średnio­wie­cza. Obej­muje on cha­rak­te­ry­styczne usta­wie­nie ulic mia­sta na  kształt  sza­chow­nicy, typowy plan zabu­dowy dla tam­tych lat. Wzgó­rze św. Mał­go­rzaty zasłu­guje na uwagę jako miej­sce zało­że­nia pierw­szego grodu bytom­skiego. Kościół św. Woj­cie­cha zbu­do­wany został w poło­wie XV wieku, w miej­scu wcze­śniej­szego kościoła  pod wezwa­niem św. Miko­łaja. Obec­nie z daw­nych cza­sów pozo­stały tu dwie figury przed­sta­wia­jące świę­tych Pio­tra i Pawła.

ZabytkiOd 1993 roku kościół jest w posia­da­niu reli­kwii św. Woj­cie­cha. W Łagiew­ni­kach znaj­duje się krzyż pokutny z prze­łomu XIIIXIV wieku. Krzyże pokutne były sta­wiane przez zabój­ców w miej­scu, tam gdzie popeł­nili mor­der­stwo. Wyko­ny­wane były z kamie­nia w kształ­cie litery T. Osoba, która dopu­ściła się  zbrodni musiała przejść przez wiele eta­pów kar pokut­nych, posta­wie­nie krzyża było ostat­nim eta­pem pokuty. Prze­stępca musiał pokryć wszel­kie koszty zwią­zane z pogrze­bem, utrzy­ma­niem rodziny, także musiał m.in.  zaku­pić świece dla kościoła. Musiał także udać się boso na piel­grzymkę do wybra­nego miej­sca świę­tego. Na swo­jej tra­sie wędró­wek szla­kiem zabyt­ków warto m.in. umie­ścić  zabu­dowę robot­ni­czą pod nazwą Kolo­nia Zgo­rze­lec. Powstała ona pod koniec XIX wieku jako osie­dle robot­ni­cze. Zacho­wały się tutaj nie­które izby miesz­kalne, pral­nia itp.