Honorowi obywateli miasta

Honorowi obywateli miastaW prze­szło­ści jak i w cza­sach współ­cze­snych, w Byto­miu miesz­kało wiele osób zasłu­żo­nych dla mia­sta. Otrzy­mali oni tytuł hono­ro­wego oby­wa­tela. Do osób wyróż­nio­nych należą m.in.  Paul von Hin­den­burg. Był on nie­miec­kim poli­ty­kiem i woj­sko­wym, w latach 1925–1934 był Pre­zy­den­tem Rze­szy. Georg Bru­ning był bur­mi­strzem Byto­mia w latach 1882–1919, był także nad­bur­mi­strzem. Przy­czy­nił się on do szyb­kiego roz­woju mia­sta. Za jego cza­sów zbu­do­wano wiele dróg, budyn­ków, szkół. Powstała sieć ener­gii elek­trycz­nej, kana­li­za­cja i wodo­ciągi. Wśród współ­cze­snych hono­ro­wych oby­wa­teli mia­sta można wymie­nić m.in. pro­fe­sora Jana Dra­binę. Jest on pasjo­na­tem histo­rii Śląska, inte­re­suje go  histo­ria chrze­ści­jań­stwa, róż­nych wyznań. Jest pre­ze­sem  Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Byto­mia. Alek­san­der Sie­roń jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym dok­to­rem habi­li­to­wa­nym nauk medycz­nych dok­to­rem hono­ris causa. Ma na swoim kon­cie wiele osią­gnięć w dzie­dzi­nie medy­cyny. M.in. zało­żył Ośro­dek Dia­gno­styki i Tera­pii Lase­ro­wej Nowo­two­rów, Cen­tralną  Pra­cow­nię Endo­sko­pii, Pra­cow­nię Gene­tyczną Nowo­two­rów. Jest auto­rem wielu publi­ka­cji i ksią­żek z zakresu medy­cyny. Prze­wod­ni­czy wielu towa­rzy­stwom nauko­wym. Pro­fe­sor jest rów­nież Kawa­le­rem Medalu „Glo­ria Medi­ci­nae”. Posiada rów­nież wiele innych odzna­czeń. Za zasługi dydak­tyczne został Kawa­le­rem Medalu Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Są to tylko nie­liczne spo­śród wielu jego wyróżnień.