Edukacja

W Byto­miu znaj­duje się wiele szkół róż­nego stop­nia. Dzia­łają dwie szkoły arty­styczne. Ogól­no­kształ­cąca Szkoła Bale­towa im. L. Różyc­kiego.  Została zało­żona w 1946 roku przez Tacjannę  Wysocką , począt­kowo była to szkoła pry­watna. Obec­nie znaj­duje się tutaj zespół szkół bale­to­wych róż­nego stop­nia od szkoły pod­sta­wo­wej do liceum pro­fi­lo­wa­nego. Ogól­no­kształ­cąca Szkoła Muzyczna im. Fry­de­ryka Cho­pina powstała w 1945 roku. Mogą się tutaj kształ­cić osoby uzdol­nione muzycznie.

Edukacja

W śród szkół wyż­szych można wymie­nić Poli­tech­nikę Śląską. W Byto­miu znaj­duje się Wdział Trans­portu tej uczelni. Jest ona wymie­niana na 6 miej­scu na liście uczelni tech­nicz­nych w Pol­sce ( według świa­to­wego ran­kingu szkół wyższych).Jest tutaj także Śląski Uni­wer­sy­tet Medyczny– Wydział Zdro­wia Publicz­nego w Byto­miu. Uni­wer­sy­tet kształci  nie tylko leka­rzy ale także per­so­nel medyczny, nawet mene­dże­rów ochrony zdrowia.

Kole­gium Nauczy­ciel­skie w Byto­miu roz­po­częło swoją dzia­łal­ność dydak­tyczną w 1992 roku. Kształci ono nauczy­cieli  w róż­nych spe­cjal­no­ściach. Dla osób, które chcą kształ­cić się w kie­run­kach infor­ma­tycz­nych jest  Polsko-Japońska Wyż­sza Szkoła Tech­nik Kom­pu­te­ro­wych – Wydział Zamiej­scowy Infor­ma­tyki w Byto­miu. Powstała ona na mocy poro­zu­mie­nia rzą­dów Pol­ski i Japo­nii. Dla chcą­cych się kształ­cić na pewno znaj­dzie się inte­re­su­jący kie­ru­nek, który pozwoli na roz­wi­ja­nie swo­ich talentów.