Położenie

BytomBytom to mia­sto znaj­du­jące się w połu­dnio­wej czę­ści Pol­ski w woje­wódz­twie Śląskim, na Wyży­nie Mie­cho­wic­kiej, czę­ści  Pła­sko­wyżu Bytomsko-Katowickiego.

Więk­szość mia­sta leży w dorze­czu Odry. Przez mia­sto prze­pływa rzeka Bytomka i jej dopływ Potok Rokit­nicki. Teren zaj­mo­wany przez mia­sto i oko­lice posia­dają liczne bogac­twa mine­ralne. Znaj­dują się tutaj pokłady węgla kamien­nego, rudy żelaza a także rudy cynku i oło­wiu. Na tere­nach poko­pal­nia­nych znaj­duje się sze­reg wyro­bisk i zapa­dlisk. Stały się one miej­scem, w któ­rym powstały liczne stawy. Efekt tego był nie­sa­mo­wity. Utwo­rzyły bajeczny zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwa „Żabie doły”, które sta­no­wią nie­co­dzienną atrak­cję. Znaj­duje się tutaj wiele róż­nego rodzaju ptac­twa, w tym także gatunki zagro­żone wygi­nię­ciem, będące pod ochroną. Ze względu na rodzaj roz­wi­ja­ją­cego się w mie­ście prze­my­słu ważne dla mia­sta są tereny zie­lone, a zwłasz­cza lasy, które sta­no­wią około 20% obszaru miej­skiego. Ważną rolę dla życia miesz­kań­ców, a także i tury­stów pełni  park miej­ski. Został on zało­żony w 1840 roku, ma więc już swoje tra­dy­cje. Można tu miło spę­dzić czas z całą rodziną słu­cha­jąc kon­cer­tów, czy też gra­jąc w tenisa lub pły­wa­jąc na base­nie. Rezer­wat przy­rody Segiet  należy do cie­ka­wo­stek przy­rod­ni­czych. Na jego tere­nie znaj­duje się wiele oso­bli­wo­ści przy­rod­ni­czych. Na uwagę zasłu­guje sta­no­wi­sko zimo­wa­nia nie­to­pe­rzy, które zali­czane jest do naj­więk­szych w Pol­sce. Pozo­stałe po kopal­niach wyro­bi­ska stały się dosko­na­łym miej­scem dla nietoperzy.