Kultura

Na kul­turę Byto­mia składa się dzia­łal­ność sze­regu pla­có­wek, które orga­ni­zują życie kul­tu­ralne miesz­kań­ców. Stwa­rzają  one warunki do roz­woju wielu zain­te­re­so­wań. Mamy w mie­ście wiele gale­rii, wystaw, a także orga­ni­zuje się tutaj wiele imprez muzycz­nych, tanecz­nych i wiele innych.

Kultura

Pod­czas wędró­wek po Byto­miu warto się udać do Muzeum Gór­no­ślą­skiego. Utwo­rzone zostało w począt­kach XX wieku. Dzia­ła­jące w tym cza­sie Bytom­skie Towa­rzy­stwo Historyczno-Muzealne, zgro­ma­dziło różne pamiątki i zbiory doty­czące histo­rii mia­sta. W ciągu następ­nych lat muzeum powięk­szało swoje zbiory. Jed­nak na początku II wojny świa­to­wej Niemcy zli­kwi­do­wali muzeum, a zgro­ma­dzone pamiątki zostały umiesz­czone w maga­zy­nach, a część zagi­nęła. Po woj­nie  oca­lałe kolek­cje umiesz­czono w Muzeum Śląskim. Obec­nie muzeum posiada sze­reg eks­po­zy­cji sta­łych jak: gale­ria malar­stwa, dział arche­olo­giczny, przy­rod­ni­czy i etno­gra­ficzny, histo­ryczny. Działa tu rów­nież Biblio­teka Muzeum Gór­no­ślą­skiego. Wśród imprez cyklicz­nych, które mamy w mie­ście,  warto wymie­nić festi­wale muzyczne, teatralne jak rów­nież Bytom­ską Noc Świę­to­jań­ską. Jest to impreza orga­ni­zo­wana corocz­nie. W cza­sie jej trwa­nia możemy podzi­wiać wielu arty­stów teatral­nych, śpie­wa­ków ope­ro­wych, możemy także zoba­czyć  różne zespoły muzyczne i zna­nych pio­sen­ka­rzy pol­skich i zagra­nicz­nych. W czerwcu obcho­dzone są uro­czy­ście Dni Byto­mia. Impreza ta jest także pro­mo­cją mia­sta. W cza­sie jej trwa­nia orga­ni­zuje się wiele cie­ka­wych imprez, w któ­rych warto uczest­ni­czyć. Dostar­czą nam one wiele nie­za­po­mnia­nych wrażeń.