Historia

Historia

Bytom jest jed­nym z naj­star­szych miast. Jego początki się­gają  IX wieku. Pierw­sze zacho­wane doku­menty pisane, w  któ­rych jest mowa o Byto­miu pocho­dzą z 1123 roku. Żyjący w tych cza­sach kar­dy­nał Idzi pisy­wał o docho­dach  opac­twa bene­dyk­ty­nów,  wspo­mi­nał  przy tym o osa­dzie Bitom. Na tere­nie mia­sta pro­wa­dzono sze­reg prac arche­olo­gicz­nych. Na ich pod­sta­wie stwier­dzono, że ist­niał tu gród już w XI wieku, a jego zało­ży­cie­lem był Bole­sław Chro­bry. Przez mia­sto prze­bie­gał nie­gdyś szlak han­dlowy.  Przy­cią­gnęło to  wielu osad­ni­ków w te rejony, a także wpły­nęło korzyst­nie na jego rozwój.

W 1254 roku Bytom uzy­skał prawa miej­skie. Otrzy­mał je z rąk księ­cia opol­skiego Wła­dy­sława . Jesz­cze w tym samym wieku Bytom został sto­licą księ­stwa bytom­skiego. Pod­stawą  roz­woju mia­sta  był han­del i gór­nic­two sre­bra i oło­wiu. W następ­nych stu­le­ciach mia­sto spo­ty­kało wiele nie­szczęść jak cho­ciażby  najazd husy­tów, zamieszki reli­gijne, a także wojna trzy­dzie­sto­let­nia. Na początku XVII wieku Bytom stal się mia­stem pry­wat­nym. Korzystne zmiany zaczęły zacho­dzić dopiero w XIX wieku, a przy­czy­nił się do tego roz­wój prze­my­słu gór­ni­czego i hut­ni­czego. Bar­dzo duże zna­cze­nie dla miesz­kań­ców mia­sta miały powsta­nia śląskie, które świad­czą o dużym patrio­ty­zmie ówcze­snych mieszkańców.