Wspólnoty religijne

Powsta­nie w Byto­miu wielu wspól­not reli­gij­nych jest powią­zane z histo­rią mia­sta. Oprócz para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kich wystę­pują para­fie ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-metodystyczne.   Ruch ewan­ge­liczny wywarł duży wpływ na daw­nych miesz­kań­ców Byto­mia. Po wystą­pie­niach Mar­cina Lutra zna­la­zło się tutaj wielu zwo­len­ni­ków tego wyzna­nia, ich liczba prze­kra­czała zde­cy­do­wa­nie wyznaw­ców innych religii.

Wspólnoty religijne

Pierw­sze kościoły ewangelicko-metodystyczne w Pol­sce zaczęły powsta­wać w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym. Nauki tego kościoła opie­rają się na Biblii i pismach Johna Wesleja. Do zba­wie­nia pro­wa­dzą meto­dy­stów cztery etapy, które posia­dają odpo­wied­nie nazwy, są to: uspra­wie­dli­wie­nie, odro­dze­nie, łaska Ducha, uświę­ce­nie .Mamy tu także para­fię sta­ro­ka­to­licką św. ojca Pio. Bytom jest rów­nież miej­scem, w któ­rym wystę­pują liczne zbory jak m.in.: zbór Kościoła Wol­nych Chrze­ści­jan, Zbór Kościoła Chrze­ści­jan Bap­ty­stów, zbór Kościoła Refor­mo­wa­nego Adwen­ty­stów Dnia Siód­mego i inne.

Do 1990 roku dzia­łała para­fia Kościoła Kato­lic­kiego Maria­wi­tów p.w. Miło­sier­dzia Bożego. Nazwa  maria­wi­tów wywo­dzi się od zna­cze­nia słów  Mariae vitam, ozna­cza ona naśla­du­ją­cych życie Maryi. Mamy tu także para­fię sta­ro­ka­to­licką św. ojca Pio,  Żydow­ską Gminę Wyzna­niową, w któ­rej sku­piają się wyznawcy reli­gii żydowskiej.

Dla wyznaw­ców bud­dy­zmu ist­nieje tutaj ośro­dek reli­gijny pod nazwa Dia­men­towe Drogi. Wspól­nota ta kul­ty­wuje tra­dy­cje bud­dy­zmu tybetańskiego.