Turystyka

Turystyka

Bytom posiada wiele atrak­cji tury­stycz­nych zwią­za­nych z histo­rią mia­sta, roz­wo­jem tech­niki, a także cie­ka­wym kra­jo­bra­zem przy­rod­ni­czym. Dla ama­to­rów przy­rody mamy tutaj rezer­wat ptac­twa wod­nego „Żabie Doły”, rezer­wat drzew buko­wych „Segiet”. Na tere­nie rezer­watu „Segiet” możemy podzi­wiać różne zespoły leśne z cie­ka­wymi oka­zami  roślin ziel­nych. W „Żabich Dołach „ cze­kają na nas rzadko spo­ty­kane okazy ptac­twa wod­nego. Szlak „Cie­kawe  drzewa Lasu Mie­cho­wic­kiego” pro­wa­dzi nas przez las m.in. do Doliny Trzech Sta­wów. Przez mia­sto prze­cho­dzi  cie­kawy Szlak Zabyt­ków Tech­niki  Woje­wódz­twa Śląskiego. Znaj­dują się tutaj zabytki zwią­zane z roz­wo­jem prze­my­słu m.in. gór­ni­czego, hut­ni­czego, a także obiekty zwią­zane z roz­wo­jem kolej­nic­twa. W 2010 roku szlak ten został włą­czony do Euro­pej­skiego Szlaku Dzie­dzic­twa Prze­my­sło­wego. Uzy­skał rów­nież wiele wyróż­nień m.in.  Złoty Medal na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Poznańskich.

Dla ama­to­rów wędró­wek po zabyt­ko­wej czę­ści mia­sta mamy zie­lony szlak pod nazwą „Spa­cer po sta­rym mie­ście”. Szlak ten roz­po­czyna się na Rynku, gdzie już możemy podzi­wiać zabyt­kowe kamie­nice. Dalej szlak bie­gnie ulicą Pod­górną przez Plac Grun­waldzki. Możemy tu zoba­czyć m.in. Sło­neczny  Zegar Anna­le­ma­tyczny. Jest to odmiana zegara sło­necz­nego, jed­nak różni się od niego, jest bar­dziej dokładny. Idąc dalej szla­kiem widzimy starą fosę, zamek,  póź­niej zabytki cha­rak­te­rze reli­gij­nym i wiele innych.