Sport

SportDla miło­śni­ków sportu Bytom ma także wiele do zaofe­ro­wa­nia. Można sport samemu upra­wiać, a także oglą­dać cie­kawe wido­wi­ska spor­towe. Sta­dion im. Edwarda Szym­ko­wiaka posiada swoją histo­rię.  W cza­sach, gdy Bytom był mia­stem nie­miec­kim, nosił nazwę mar­szałka Hin­den­burga. Był on czynny w latach mię­dzy­wo­jen­nych, jako cie­ka­wostkę można  podać, że w 1932 roku  na sta­dio­nie wygło­sił swoje prze­mó­wie­nie Adolf Hitler . Obec­nie  na sta­dio­nie swoje mecze roz­grywa dru­żyna Polo­nii Bytom. Sta­dion Szom­bie­rek Bytom wcho­dzi w skład dużego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Orga­ni­zuje się tutaj róż­nego typu imprezy, oprócz spor­to­wych są to róż­nego typu imprezy kul­tu­ralne, m.in. wystawy psów, targi sta­roci i inne. Ist­nie­jące tu punkty gastro­no­miczne pozwa­lają  uczest­ni­kom na posi­łek w prze­rwie od innych atrak­cji. Możemy także obej­rzeć mecze hoke­jowe, które są roz­gry­wane na sztucz­nym lodo­wi­sku przy ulicy Puła­skiego. Bytom posiada wiele klu­bów spor­to­wych, nie­które z nich odnio­sły znaczne suk­cesy. Mamy wiele klu­bów pił­kar­skich. Polo­nia Bytom zdo­był naj­wię­cej suk­ce­sów.  Klub posiada bogatą histo­rię, bowiem powstał już w 1920 roku. W latach powo­jen­nych zdo­by­wał tytuły mistrza i wice­mi­strza Pol­ski. Poza piłką nożną dzia­łają rów­nież inne kluby,  jaki klub łuczni­czy pod nazwą „Czarna Strzała”, klub piłki wod­nej, tenisa ziem­nego i wiele innych. Towa­rzy­stwo Miło­śni­ków Hokeja Polo­nia Bytom posiada w swych sze­re­gach wielu zna­nych zawod­ni­ków, któ­rzy grali w repre­zen­ta­cji Pol­ski, jak m.in.: Krzysz­tof Kuź­nie­cow, Bole­sław Kolasa, Fran­ci­szek Kukla i wielu innych.